• شرکت سیمان اکباتان
 • شرکت سیمان نیزار قم
 • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 • مجتمع آهک البرز
 • مجتمع آهک آذرشهر
 • شرکت سیمان آرتا اردبیل
 • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 2729 با شناسه ملی 10240057286

 

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سيمان آرتا اردبيل سهامی عام، مورخ 30/03/1396 و مجوز شمارۀ 336928018/964 مورخ 02/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 140،000،000،000 ریال به مبلغ 240،000،000،000 ریال، منقسم به 240،000،000سهم 1،000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

 1. سرمایه فعلی شرکت: 140،000،000،000 ریال

 

 1. مبلغ افزایش سرمایه: 100،000،000،000 ریال

 

 1. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 240،000،000،000  ریال

 

 1. ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال

 

 1. تعداد سهام عرضه شده: 100،000،000 سهم

 

 1. نوع سهم:عادی با نام

 

 1. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکيک زیر انجام خواهد شد:

 

 100،000،000،000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

 1. موضوع افزایش سرمایه:

 

اصلاح ساختار مالی و جلوگيری از خروج نقدینگی از شرکت

 

 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 30/03/1396 تعداد 71 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گيرد. بدیهی است تعداد دقيق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهينامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغيير آدرس و یا به هر دليل، گواهينامۀ حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهينامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

 

12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بيان شدۀ زیر اقدام نمایند:

 

- سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمين نمی کند، می بایست ظرف

 

مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب شمارۀ 1431301120107 این شرکت نزد بانک سپه شعبۀ شریعتی اردبيل واریز و رسيد بانکی مربوطه را به انضمام گواهينامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران لواسانی غربی (فرمانيه) پلاک 112 ساختمان شرکت سرمایه گذاری اسپندارکدپستی1937744751ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس اردبيل کيلومتر 20 اردبیل به آستارا کدپستی 5636111198 کارخانه سيمان آرتا اردبيل تحویل و رسيد دریافت نمایند.

- سهامدارانی که به موجب گواهينامۀ حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به ميزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکميل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران لواسانی غربی(فرمانيه)پلاک 112 ساختمان شرکت سرمایه گذاری اسپندارکدپستی1937744751ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس اردبيل کيلومتر 20 اردبیل به آستارا کدپستی 5636111198کارخانه سيمان آرتا اردبيل تحویل و رسيد دریافت نمایند.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعيين شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. باتوجه به قابليت معاملۀ مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارۀ 1431301120107 این شرکت نزد بانک سپه شعبۀ شریعتی اردبيل واریز کرده و رسيد بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران لواسانی غربی (فرمانيه) پلاک 112 ساختمان شرکت سرمایه گذاری اسپندارکدپستی1937744751ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس اردبيل کيلومتر 20 اردبیل به آستارا کدپستی 5636111198 کارخانه سيمان آرتا اردبيل تحویل و رسيد دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

 

14.حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

 

نکات مهم:

 

- مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.

 

- ناشر، شرکت تأمين سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و یا به دليل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

 

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیيد مزایا، تضمين سودآوری ویا توصيه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسيد.

 

- سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://aacc.espandar.com مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 02123571 تماس حاصل نمایند.

 

- گزارش توجيهی هيئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنين بيانيۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://aacc.espandar.com و سيستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می باشد.

                                                                                                                          

 

 

هئيت مدیره

 

 

                                2