• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

سیمان آرتا اردبیل واحد نمونه کیفی سال 94

شرکت سیمان آرتا اردبیل به عنوان واحد نمونه کیفی سال 1394 استان اردبیل انتخاب شد.