• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد به مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1388/11/28  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1389/03/19 * اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت /کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار 270966 پييراف هاسلر     رئیس هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس
فريبرزمقيمي 2161207911       نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران 85599136 احمد فياض بخش جواد داوري آشتياني 0045718393 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس
شرکت سيمان اکباتان 58122 علي نجفي     عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان 88671188 مجتبي حسنعلي عراق     عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس