• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

مناقصه و مزایده 

 

 

آگهی مناقصه خدمات فنی نسوزکاری

به منظور دریافت فایل های زیر لطفا بر روی نام آن ها کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

1)

شرایط شرکت در مناقصه

 

2)

پیش قرارداد خدمات نسوزکاری

 

           

 

 

View / Download