• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تاریخچهشرکت سيمان آرتا اردبيل در تاريخ 1366/03/25 به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شده و طی شماره 65885 مورخ 1366/03/25 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است . موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنايع برای اجرای طرح توليد سيمان در منطقه روستای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن کلينکر براساس سه شيفت کاری و درخصوص توليد آهک در منطقه آذرشهر با ظرفيت 250 تن آهک هيدارته براساس سه شيفت کاری صادر گرديده است .
به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1378/02/11 شخصيت حقوقی شرکت از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبديل گرديد و در تاريخ 1382/12/06 بخشي از سهام شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام دولتي در آذر ماه 1383 به بخش خصوصي واگذار گرديد .طبق تصمیم مورخه 1388/02/29 مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و در سی آذر ماه هر سال به پایان می رسد و دوره مالی سال 1388 آغاز و در سی آذر ماه سال 1388 به پایان رسیده است.

مجوز تأسيس

براساس بند چهار دستور العمل شماره 924 مورخ 1366/03/16 معاونت نخست وزيری مجوز تاسيس شرکت ، به منظور اجرای پروژه سيمان اردبيل و آهک آذرشهر صادر گردیده است .

تاريخ تأسيس شركت

در تاريخ 1366/03/25 شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر به شماره 65885 نزذ اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران ثبت گردید و در تاریخ 1389/05/09 دفتر مرکزی شرکت به شهرستان اردبیل منتقل و تحت شماره 2729 نزد اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسیده است.

پروانه بهره برداری
عنوان سیمان اردبیل
پروانه بهره برداری قدیم 560/4/ 101 به تاریخ 1376/03/18
پروانه بهره برداری جدید 15175/12 به تاریخ 1386/07/18
ظرفیت اسمی قدیم 690000 تن سیمان
ظرفیت اسمی جدید 1050000 تن سیمان