• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

افزایش سرمايهطبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت در مورخ 1396/03/30 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 140.000 میلیون ریال تا مبلغ 240.000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به تصویب رسیده است.

افزایش سرمایه شرکت در مورخ 1396/10/09 در اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسیده است.