• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

آجر نسوز بدنه کورهجدول مربوط به ضخامت آجر - ظرفيت حرارتی آجر - درجه حرارت بدنه و مقدار حرارت از دست رفته در بدنه کوره

 

ضريب هدايت حرارتی آجر W/m.k ضخامت آجر به سانتيمتر
2,5 1,5 0,5 2,5 1,5 5,5
W/m 2 حرارت از دست رفته از بدنه درجه حرارت بدنه كوره سانتيگراد
7910 5510 2200 300 245 142 20
9480 6780 2840 330 275 166 15
11980 8870 3990 369 318 204 10