آمار فروش شرکت سیمان آرتا اردبیل

ماه سال 1398 سال 1399 سال 1400 سال 1401
فروردین 58,064 71,613 82,176 407,003
اردیبهشت 77,780 116,885 115,921
خرداد 85,712 118,193 104,878
تیر 91,543 111,259 70,645
مرداد 84,660 108,017 87,736
شهریور 81,316 109,737 111,157
مهر 74,699 112,875 94,413
آبان 92,642 110,616 88,164
آذر 79,309 65,870 83,286
دی 49,783 53,885 207,147
بهمن 41,027 60,289 235,313
اسفند 85,619 75,941 395,962
جمع کل 902,154 1,115,180 1,676,798 407,003