مدیران و سرپرستان شرکت سیمان آرتا اردبیل

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیک
آقای سید علی عظیمیمدیر عاملali.azimi@espandar.com
آقای شهرام رسول جواهریمدیر کارخانهjavaheri.shahram@espandar.com
آقای اسماعیل آقا محمدیمدیر مالیesmaeil.mohammadi@espandar.com
آقای بهزاد خبیریمدیر مکانیکbehzad.khabiri@espandar.com
آقای هاشم اسدالهی نژادمدیر تدارکاتhashemasadollahinezhad@espandar.com
آقای وحید پوردنیامدیر دفتر فنیv.pourdonya@espandar.com
آقای فرزاد عاقل فردمدیر پروژهfarzad.aghelfard@espandar.com
آقای عباس فرهادیمدیر تولیدabbas.farhadi@espandar.com
آقای طالب بلندی ساداتمدیر منابع انسانیt.sadat@espandar.com
آقای عبد العفوف کریمیمدیر کنترل کیفیafof.karimi@espandar.com
آقای علی اسکندزادهمدیر برق و الکترونیکali.eskandarzadeh@espandar.com
آقای علی نوردیدهسرپرست HSEa.nourdideh@espandar.com
آقای میلاد نژادشیخسرپرست انبارmilad.nejadsheikh@espandar.com
آقای فرزاد دلنوازسرپرست معادنfarzad.delnavaz@espandar.com
آقای ولی بخشندهمدیر فروش و بازاریابیv.bakhshandeh@espandar.com
خانم شبنم نخستین پناهیسرپرست سیستم ها و روش هاsh.nakhostin@espandar.com
آقای مهدی رجبیمدیر حسابرس داخلیm.rajabi@espandar.com
خانم رقیه نوروزی پیامسرپرست کارگزینیr.noroozi@espandar.com
آقای نادر شیرگیرسرپرست سازهnader.shirgir@espandar.com
آقای محمدرضا خاصه بافسرپرست مالی و اداری دفتر تهران
آقای امیر سلجوقیفنآوری و اطلاعات - کارخانهsaljooghi@espandar.com