مدیران و سرپرستان شرکت سیمان آرتا اردبیل

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیکی
آقای سید علی عظیمیمدیر عاملali.azimi@espandar.com
آقای شهرام رسول جواهریمدیر کارخانهjavaheri.shahram@espandar.com
آقای اسماعیل آقا محمدیمدیر مالیesmaeil.mohammadi@espandar.com
آقای افشین آرشمدیر تولیدafshin.arash@espandar.com
آقای بهزاد خبیریمدیر مکانیکbehzad.khabiri@espandar.com
آقای هاشم اسدالهی نژادمدیر تدارکاتhashemasollahinezhad@espandar.com
آقای فرزاد عاقل فردمدیر فنی و مهندسیfarzad.aghelfard@espandar.com
آقای مصطفی کیانی فردمدیر منابع انسانیmostafa.kianifard@espandar.com
آقای عبد العفوف کریمیمدیر کنترل کیفیafof.karimi@espandar.com
آقای سعید اسدیانمدیر برق و الکترونیکsaeid.asadian@espandar.com
آقای علی نوردیدهسرپرست HSEa.nourdideh@espandar.com
آقای میلاد نژادشیخسرپرست انبارmilad.nejadsheikh@espandar.com
آقای فرزاد دلنوازسرپرست معادنfarzad.delnavaz@espandar.com
آقای ولی بخشندهمدیر فروش و بازاریابیv.bakhshandeh@espandar.com
خانم شبنم نخستین پناهیسرپرست سیستم ها و روش هاsh.nakhostin@espandar.com
آقای مهدی رجبیمدیر حسابداری و مسئول بیمهm.rajabi@espandar.com
خانم رقیه نوروزی پیامسرپرست کارگزینیr.noroozi@espandar.com
آقای نادر شیرگیرسرپرست سازهnader.shirgir@espandar.com
آقای محمدرضا خاصه بافسرپرست مالی و اداری دفتر تهران
آقای شاهین فرهودفرمدیر فنآوری و اطلاعات - دفتر تهرانshaheen.farhoodfar@espandar.com
آقای امیر سلجوقیفنآوری و اطلاعات - کارخانهsaljooghi@espandar.com