مدیران و سرپرستان شرکت سیمان آرتا اردبیل

نام و نام خانوادگیسمت
آقای سید علی عظیمیمدیر عامل
آقای شهرام رسول جواهریمدیر کارخانه
آقای اسماعیل آقا محمدیمدیر مالی
آقای افشین آرشمدیر تولید
آقای بهزاد خبیریمدیر مکانیک
آقای هاشم اسدالهی نژادمدیر تدارکات
آقای فرزاد عاقل فردمدیر فنی و مهندسی
آقای مصطفی کیانی فردمدیر منابع انسانی
آقای عبد العفوف کریمیمدیر کنترل کیفی
آقای سعید اسدیانمدیر برق و الکترونیک
آقای علی نوردیدهسرپرست HSE
آقای میلاد نژادشیخسرپرست انبار
آقای فرزاد دلنوازسرپرست معادن
آقای ولی بخشندهمدیر فروش و بازاریابی
خانم شبنم نخستین پناهیسرپرست سیستم ها و روش ها
آقای مهدی رجبیمدیر حسابرس داخلی
خانم رقیه نوروزی پیامسرپرست کارگزینی
آقای نادر شیرگیرسرپرست سازه
آقای محمدرضا خاصه بافسرپرست مالی و اداری دفتر تهران
آقای شاهین فرهودفرمدیر فنآوری و اطلاعات - دفتر تهران
آقای امیر سلجوقیفنآوری و اطلاعات - کارخانه
جدول ایمیل مدیران و سرپرستان
جدول ایمیل مدیران و سرپرستان