جهت تماس با بخش فروش و بورس
به بخش های زیر مراجعه نمائید

جهت تماس مستقیم با بخش فروش می توانید با شماره تماس  2132800-0453  تماس حاصل نمائید.

جهت تماس با بخش بورس می توانید با شماره تماس  23571-021 و داخلی 1505 تماس حاصل نمائید.